قوس یا تیر انداز همیشه همراه صورت فلكی عقرب است ، زیرا تیرانداز تیرش را به سوی قلب عقرب نشانه رفته است. برای پیدا كردن قوس خط بین ردف در دجاجه و نسر طایر در عقاب را دنبال كنید. اگر خط به اندازه خودش امتداد پیدا كند در حدود 10 درجه شرق قوری كه یك تركیب هندسی از ستارگان در داخل قوس است ، به قوس منتهی می شود. با دوربین دوچشمی می توان در قسمتی از راه شیری كه در این صورت فلكی قرار دارد تعداد زیادی راه و نواحی تاریك مشاهده كرد. خوشه های ستاره ای8M ، 22M ، 24M و25M را می توان با دوربین دوچشمی دید كه 8M و25M بارزترین آنها هستند. مركز كهكشان راه شیری در امتداد این صورت فلكی قرار دارد.